Dränering kondensat

Varför behövs dränering av kondensat?

Kondensat är en oundviklig biprodukt vid tryckluftsproduktion. Problemet ligger i luften – bokstavligt talat.
När atmosfärisk luft kyls ned, vilket sker efter kompressionen i kompressorn, kondenseras vattenånga. På det här sättet "producerar" en 30 kW kompressor med en effekt på 5 m³/min vid 7,5 bar i snitt cirka 20 liter vatten per arbetsskift. Vattnet måste avledas från tryckluftssystemet för att undvika driftstörningar och skador.

Kondensatdränering:

I alla tryckluftssystem genereras vid bestämda ställen med olika föroreningar belastat kondensat. En tillförlitlig kondensatdränering är därför nödvändigt. Den har en betydande inverkan på en tryckluftsanläggnings tryckluftskvalitet, driftsäkerhet och lönsamhet.

För uppsamling och dränering av kondensat används mekaniska element i tryckluftssystemet. Där hopar sig upp till 70 till 80% av det totala kondensatet – under förutsättning av kompressorerna har en god efterkylning.

Cyklonavskiljare

Detta är en mekanisk avskiljare som skiljer kondensatet från luften med hjälp av centrifugalkraften För att den ska fungera optimalt, måste den alltid kopplas till ett tryckluftsaggregat.

Kondensatfälla i tryckluftledningen

För att undvika odefinierad strömning hos kondensatet, måste tryckluftsledningen i fuktområdet konstrueras så att alla in- och utlopp är anslutna uppifrån eller från sidan. Definierade kondensatutlopp nedåt, s.k. kondensatfällor, gör det möjligt att avleda kondensatet från huvudledningen. Vid en luftflödeshastighet på 2 till 3 m/s och korrekt dragning kan en kondensatfälla i tryckluftssystemets fuktområde avskilja kondensat lika effektivt som en tryckluftsbehållare.

Tryckluftsbehållare

Förutom huvudfunktionen som ackumulator, skiljer tryckbehållaren kondensatet från luften med hjälp av tyngdlagen. Tillräckligt dimensioneras är den precis så effektiv som en cyklonavskiljare. Dessutom kyler behållaren tryckluften genom den stora värmestrålningsytan och förbättrar kondensatavskiljningen. En tryckluftsbehållare behöver utrustas med automatisk dränering. EWO erbjuder flera olika varianter.