Vattenavskiljare och filter

Vad menas med "oljefri tryckluft"?

Enligt ISO-standarden 8573-1 får tryckluft betecknas som oljefri när oljehalten (inklusive oljeånga) ligger under 0,01 mg/m³. Detta är ungefär fyra hundradelar av den mängd som finns i atmosfärisk luft. Denna mängd är så liten, att den knappt kan mätas.
Men hur är kvaliteten på kompressorns insugningsluft? Det beror naturligtvis på omgivningen. Redan i områden med normal belastning kan mängden kolväten uppgå till mellan 4 och 14mg/m³ luft. I industriområden, där olja används som smörj-, kyl- och processmedium, kan enbart halten mineralolja ligga långt över 10mg/m³. Dessutom tillkommer andra föroreningar som kolväten, svaveldioxid, sot, metaller och damm.

EWOs utbud av filter ger luft av hög kvalitet och filter med filterelementen mikro eller aktivt kol lever minst upp till kraven i ISO 8573-1.
Filterna klarar flöden från 200 till 15 800 l/min vid nominella förhållanden, när de används i rätt kombinationer.

Vattenavskiljare och partikelfilter för allmänna skyddsändamål som avlägsnar vatten och oljeaerosol ned till 0,01 mg/m³ och partiklar ned till en 1 mikron.
Aktivt kolfilter som avlägsnar oljeångor och kolvätelukter med maximalt kvarvarande oljeinnehåll om 0,005 mg/m³ och de ska installeras efter ett mikrofilter.

Rost och rörflagor skapas oftast av det aggressiva kondenset som gör att tryckluftsbehållaren samt tryckluftsnätet rostar och släpper ifrån sig rörflagor. Detta leder till problem då flagorna kan åka med tryckluften och blockera luften som ska till t.ex. en produktions maskin. Utan filtrering kan det även komma ut till slutprodukten.

Vattenseparatorer

En vattenseparator tar bort vatten och olja i vätskeform. Den bör placeras som första filter i tryckluftssystem gärna efter en tryckluftsbehållare. Luftbehållaren kyler luften och är ofta den största avskiljaren av kontaminering i vätskeform. Med en tidig avskiljning så blir belastningen av vattnet mindre på övriga filter. När luften kommer in i vattenseparatorn styrs denna med hjälp av vingar så att luften börjar rotera, vattnet samt oljan i vätskeform trycks då ut mot väggarna i vattenseparatorn tack vare centrifugalkraften och kan dräneras bort.

Vattenavskiljare, partikel- och oljeavskiljande filter

De vanligaste filter som förekommer i en tryckluftsanläggning är vattenavskiljare, partikel- och oljeavskiljande filter. Vanligtvis och rekommenderat är att sätta två stycken filter i serie, detta för att ta bort vattenaerosoler, oljeaerosoler, atmosfäriska luftföroreningar, mikroorganismer, rost och rörflagor. En annan anledning till att två filter monteras i serie är för att inte överbelasta det finare filtret så att kontamineringar passerar ut på tryckluftssystemet.

Kolfilter

Oljeånga är olja i gasform och passerar genom olje/vatten och partikelavskiljande filter lika lätt som tryckluften. För att bli av med oljeångan så används kolfilter. I kolfiltret finns aktivt kol. Kolet fungerar som torkmedel och drar åt sig oljeångan vilket ger ett effektivt skydd mot oljekontaminering.

Snabbguide till borttagning av kontaminering

Sammanställning av EWOs filter